Referaten

Arq Academy organiseert in samenwerking met Stichting Centrum ’45 per jaar zo'n 4 tot 6 referaten.

De referaten worden altijd ter accreditatie aangeboden en passen hierdoor in het bij-en nascholingsbeleid van Arq Academy. Deelname is gratis. Na elk referaat is gelegenheid tot netwerken.

 

Referaatkalender 2017:

14 februari: referaat over Traumatische Rouw
Referenten zijn: prof.dr. Paul Boelen, dr. Geert Smid, psychiater en onderzoeker en Manik Djelantik Msc, onderzoeker.
Accreditatie wordt aangevraagd bij FGZP en NVvP

Inhoud:
Na verlies van een dierbare kunnen nabestaanden rouwklachten ontwikkelen, zoals kwellend verlangen naar de overleden dierbare, emotionele pijn en preoccupatie met de overledene of met de omstandigheden van het overlijden. Indien deze klachten langdurig aanhouden en gepaard gaan met duidelijke beperkingen in het functioneren, kan van een rouwstoornis worden gesproken. Met de term traumatische rouw wordt bedoeld het ontstaan van psychische klachten na verlies van een dierbare onder traumatische omstandigheden, bijvoorbeeld door moord of doodslag, suïcide of door een ramp of ongeval. Deze klachten kunnen naast bij de al genoemde rouwstoornis ook passen bij posttraumatische stressstoornis en depressie. Preventieve interventies voor en specialistische behandeling van deze stoornissen zijn toenemend beschikbaar.

Overlijden van een dierbare in traumatische omstandigheden betekent vaak verder leven in een stressvolle context, waarvan de rechtsgang, media-aandacht en stigma onderdeel kunnen uitmaken. Verlies van dierbaren in oorlogssituaties gaat doorgaans gepaard met blootstelling aan multipele traumatische gebeurtenissen en kan worden gevolgd door een veelheid aan nieuwe stressoren, waaronder vlucht, migratie en aanpassing aan een nieuwe cultuur. Ook mensen van wie een dierbare vermist is geraakt kunnen klachten ontwikkelen die lijken op rouw. Voor hen wordt een stressvolle context gevormd door de voortdurende onzekerheid omtrent het lot van de vermiste dierbare, naast sociale en maatschappelijke complicaties. Het Landelijk Centrum Traumatische Rouw (LCTR) heeft tot doel het verbeteren van de toegankelijkheid van gespecialiseerde hulp voor nabestaanden na traumatisch verlies, onder meer door de inrichting van een zorgketen die is afgestemd op de stressvolle context.

Bij het referaat over traumatische rouw wordt ingegaan op diagnostiek, preventie en behandeling en op het LCTR.

 

 

Powerpoint presentaties referaten 2016

Januari en februari: Over transgenerationele transmissie van trauma

April en mei: Psychosociale nazorg na een ramp of crisis

Juni: Stichting Arq en e-mental health 

Oktober: Over suïcidepreventie

December: 'Voorkomen van erger - preventieve ondersteuning van kinderen en ouders na partnergeweld'.