Referaat Traumatische rouw op 14 februari van 16.30 - 18.00 uur Diemen

12 januari 2017

In dit referaat zullen professor Paul Boelen, dr. Geert Smid en Manik Djelantik, Msc, in korte presentaties de laatste ontwikkelingen op het gebied van traumatische rouw, het kenniscentrum traumatische rouw en onderzoek naar traumatische rouw bespreken. Het referaat eindigt met een paneldiscussie. Deelname is gratis. Meld je aan via info@academy.arq.org.

Na verlies van een dierbare kunnen nabestaanden rouwklachten ontwikkelen, zoals kwellend verlangen naar de overleden dierbare, emotionele pijn en preoccupatie met de overledene of met de omstandigheden van het overlijden. Indien deze klachten langdurig aanhouden en gepaard gaan met duidelijke beperkingen in het functioneren, kan van een rouwstoornis worden gesproken. Met de term traumatische rouw wordt bedoeld het ontstaan van psychische klachten na verlies van een dierbare onder traumatische omstandigheden, bijvoorbeeld door moord of doodslag, suïcide of door een ramp of ongeval. Deze klachten kunnen naast bij de al genoemde rouwstoornis ook passen bij posttraumatische stressstoornis en depressie. Preventieve interventies voor en specialistische behandeling van deze stoornissen zijn toenemend beschikbaar.

Overlijden van een dierbare in traumatische omstandigheden betekent vaak verder leven in een stressvolle context, waarvan de rechtsgang, media-aandacht en stigma onderdeel kunnen uitmaken. Verlies van dierbaren in oorlogssituaties gaat doorgaans gepaard met blootstelling aan multipele traumatische gebeurtenissen en kan worden gevolgd door een veelheid aan nieuwe stressoren, waaronder vlucht, migratie en aanpassing aan een nieuwe cultuur. Ook mensen van wie een dierbare vermist is geraakt kunnen klachten ontwikkelen die lijken op rouw. Voor hen wordt een stressvolle context gevormd door de voortdurende onzekerheid omtrent het lot van de vermiste dierbare, naast sociale en maatschappelijke complicaties. Het Landelijk Centrum Traumatische Rouw (LCTR) heeft tot doel het verbeteren van de toegankelijkheid van gespecialiseerde hulp voor nabestaanden na traumatisch verlies, onder meer door de inrichting van een zorgketen die is afgestemd op de stressvolle context.

Klik hier voor het totale programma